Νέα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/09/2018

Ανακοίνωση εισαγωγικών εξετάσεων 2018-19 ΑΡΧΗ

Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αρχή

Ανακοίνωση εισαγωγικών εξετάσεων 2018-19

Ημέρες Εργαστηρίου ομαδικό ( workshop)

Τετάρτη 26/09 1η ομάδα 15:30-17:30 και 2η ομάδα 18:00-20:00

Τετάρτη 03/10 1η ομάδα 15:30-17:30 και 2η ομάδα 18:00-20:00

Τετάρτη 10/10 1η ομάδα 15:30-17:30 και 2η ομάδα 18:00-20:00

Τετάρτη 17/10 ομαδικό εργαστήριο μία ομάδα 15:30-17:30

Ημέρες ακροάσεων:

Πέμπτη 27/09 και Παρασκευή 28/09 , από τις 10.30-18.30

Πέμπτη 4/10 και Παρασκευή 5/10 , 10.30-18.30

Πέμπτη 11/10 και Παρασκευή 12/10, 10.30-18.30 και

Πέμπτη 18/10 από τις 10.30-18.30.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι σπουδαστές να έχουν την αστυνομική ταυτότητα την ημέρα της ατομικής ακρόασης.

ΑΡΧΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/09/2018

Ανακοίνωση Παράταση προθεσμιών Εισαγωγικών Εξετάσεων σχολ. έτους 2018-19

Ανακοίνωση Παράταση προθεσμιών Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολ. έτους 2018-19

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης σχολ. έτους 2018-19 ότι, μετά από σχετικά αιτήματα των Σχολών και για την αρτιότερη διεξαγωγή των Εξετάσεων:

1) Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2018. 2) Παρατείνεται το διάστημα διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων, από 24 Σεπτεμβρίου έως και 25 Οκτωβρίου 2018. Αντιστοίχως τα αποτελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων ανακοινώνονται από τις Σχολές έως τις 26 Οκτωβρίου 2018. 3) Οι εγγραφές των επιτυχόντων υποψηφίων πραγματοποιούνται στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου 2018.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν για τους υποψήφιους οι οποίοι είναι απόφοιτοι Λυκείου. Για τους υποψήφιους της κατηγορίας «εξαιρετικά Ταλέντα» θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αντώνιος Κουτσούρης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σχολ. έτους 2018-19 για την

Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης

ΑΡΧΗ

Οργανισμός Θεατρικής Κίνησης

Αθήνα 27/08/18

Ανακοίνωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σχολ. έτους 2018-19

για την ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ [ΑΡΧΗ]

1. Η ΑΡΧΗ του Οργανισμού Θεατρικής Κίνησης για το σχολικό έτος 2018-19 θα δεχτεί στο Α΄ έτος σπουδών κατ' ανώτατο όριο 40 σπουδαστές σε δυο τμήματα σύμφωνα με τις διαστάσεις των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας και των εποπτικών μέσων διδασκαλίας της.

2. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Εισαγωγικές Εξετάσεις θα υποβάλλονται στην έδρα της Σχολής, Μιχαήλ Βόδα 13, 10439, τηλ. 2108810496, 2130291889 από 27 Αυγούστου 2018 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες από 12.00 έως 17.00 Εναλλακτικά, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση arhi@hol.gr

3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

α) Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην

περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει

να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού

(ευκρινές φωτοαντίγραφο).

Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με

Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την

απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

α. Υποκριτική

• Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.

• Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

• Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).

• Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.

Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

5. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής

Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα

και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα

τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν

προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από

την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί η Σχολή, μπορούν να εγγραφούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

6. Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν το διάστημα μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου – 11 Οκτωβρίου 2018. Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για το Πρόγραμμα των Εξετάσεων της Σχολής (ακριβής ημερομηνία και ώρα).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/08/2018

Επείγουσα ενημέρωση για τους υποψήφιους σπουδαστές 2018-19

Επείγουσα ενημέρωση για τους υποψήφιους σπουδαστές

2018-19

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά όλο το παρακάτω κείμενο ενημέρωσης και στείλτε την αίτηση σας και τα δικαολογητικά, ηλεκτρονικά, στο email arhi@hol.gr & arhi.karra@gmail.com com η κατάθεση στη Γραμματεία της σχολής.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

σχολ. έτους 2018-19

(για απόφοιτους Λυκείου)

Κατόπιν των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που προκύπτουν από το άρθρο 64 του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α/2018) και εν αναμονή της δημοσίευσης της Προκήρυξης των Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολ. έτους 2018-19, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των υποψηφίων που είναι απόφοιτοι Λυκείου για κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) του ΠΔ 370/1983, θα διενεργηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Σχολής. Οι Σχολές αποστέλλουν τις προτάσεις τους για την Επιτροπή Εξετάσεων στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.

3. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

α. Υποκριτική

• Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.

• Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

• Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).

• Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.

Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Δραματικη Σχολή Αρχή

Μιχ Βόδα 13

τηλ επικοινωνίας 2108810496 12:00_17:00

email arhi@hol,gr & arhi.karra@gmail.com

ιστοσελιδα www,arhi.gr

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/08/2018

Ενημέρωση για τις εισαγωγικές εξετάσεις 2018/19

Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ΑΡΧΗ,

σας ενημερώνει ότι θα είναι κλειστή λόγω διακοπών απο 30 ιουλίου έως και 27 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι σπουδαστές, για το νέο ακαδημαικό έτος 2018-19, μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις μέσω της ιστοσελίδας μας: www.arhi.gr ή απλα μέσω email arhi@hol.gr και arhi.karra@gmail.com με τα στοιχεία σας ονοματεπώνυμο και τηλ επικοινωνίας. Επιβεβαιώσεις για τις αιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις κατληκτικέςς ημερομηνίες των εισαγωγικών εξετάσεων,μετα τις 27 Αυγούστου με μέηλ ή τηλεφωνική επικοινωνία Καλό Καλοκαίρι!

Δραματική Σχολή Αρχή

Μιχ.Βόδα 13

Τηλ 2108810496

Email arhi@hol.gr or arhi.karra@gmail.com

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/07/2018

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Κάθε σκηνοθεσία αρχίζει ως επιθυμία. Επιθυμία συνομιλίας με ένα έργο μέσω ενός παραστασιακού γεγονότος.

Πώς δομείται όμως αυτή η συνομιλία και ποια είναι τα συστατικά της στοιχεία;

Κατανόηση του έργου και δραματουργική ανάλυση, σκηνική φαντασία και συνομιλία με τον σκηνικό χώρο, βασικές γνώσεις σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, μουσικής και ηχητικής επένδυσης, θεατρικού φωτισμού και σκηνικής τεχνολογίας, ικανότητα διδασκαλίας των ηθοποιών, είναι κάποια από τα πεδία που απαιτούνται για ένα ξεκίνημα.

Η σκηνοθεσία είναι όμως μία σύνθεση. Όπως κάθε σύνθεση προϋποθέτει λοιπόν την δομική οργάνωση όλων των επιμέρους στοιχείων της σ' ένα οργανικό σύνολο, όπου η αντιστικτική τους συνύπαρξη οργανώνεται μέσα στον αληθινό χρόνο της παράστασης.

Κάθε παράσταση είναι μια σύνθετη κατασκευή. Εκτός από την αισθητική και συνθετική της διάσταση, έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά πρακτικών ζητημάτων παραγωγής, που όλο και περισσότερο απαιτούν από τον/την σκηνοθέτη τουλάχιστον μια βασική γνώση και ικανότητα διαχείρισης τους.

Η σκηνοθεσία είναι μια διαρκής συνεργασία. Συνεργασία με άλλους δημιουργούς, συντελεστές και ηθοποιούς. Έχει στο κέντρο της λοιπόν τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με όλες της τις πτυχές και ιδιαιτερότητες.

Το εργαστήρι θεατρικής σκηνοθεσίας θα προσεγγίσει όλα αυτά τα θέματα θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Το μισό μάθημα θα επικεντρωθεί στο θεωρητικό κομμάτι, όπου θα συζητηθούν και αναπτυχθούν όλες οι πτυχές των αρχών της θεατρικής σκηνοθεσίας με ανάλυση παραδειγμάτων. Το υπόλοιπο θα αφιερωθεί στην πρακτική εφαρμογή του πρώτου. Οι συμμετέχοντες θα προτείνουν έργα και θα οργανώσουν αρχικά την ομαδική και στη συνέχεια την προσωπική τους σκηνοθετική προσέγγιση.

Στόχος του εργαστηρίου είναι όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν δοκιμάσει μικρά σκηνοθετικά εγχειρήματα στη διάρκειά του.

Χρόνος: 1 πεντάωρο την εβδομάδα

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Κ. Αλέξης Αλάτσης

Έναρξη σεμιναρίου: Την βδομάδα της 15/10/2018

Λήξη: Τέλη Μαρτίου 2019

Εάν υπάρξει πολυάριθμη συμμετοχή, μπορεί να δημιουργηθούν 2 παράλληλα τμήματα σε διαφορετικές μέρες και ώρες, που ούτως ή άλλως θα αποφασιστούν αφού οριστικοποιηθούν οι συμμετέχοντες.

Την ίδια περίοδο, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα ένα εργαστήρι θεατρικής μετάφρασης για τους σπουδαστές που επιθυμούν να μεταφράσουν έργα για τις πτυχιακές τους παραστάσεις (προτεινόμενες γλώσσες πρωτοτύπου: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά). Ο χρόνος και οι ώρες θα συζητηθούν με τους ενδιαφερόμενους.

Ο Κ. Αλέξης Αλάτσης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε μουσικολογία, μουσική και θέατρο στο Παρίσι και στο Αμβούργο. Εργάστηκε αρχικά ως βοηθός σκηνοθέτη σε όπερα, θέατρο και χοροθέατρο (με τους Derek Jarman, Achim Freyer κ.α.) και στη συνέχεια ως σκηνοθέτης από το 1989 σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Εργάστηκε από το 1993 ως το 2001 στο Διεθνές Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Kampnagel του Αμβούργου ως διευθυντής σκηνής και παραστάσεων, υπεύθυνος παραγωγής, στη διοργάνωση διεθνών φεστιβάλ κλπ.

Γύρισε στην Ελλάδα το 2002 και εργάστηκε διαδοχικά ως Διευθυντής Τομέα Πολιτισμού του ΑΘΗΝΑ 2004, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΠΑΤΡΑ 2006 και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη. Το 2011 ήταν Σύμβουλος Δραματολογίου του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Συμμετείχε ως προσκεκλημένος master artist στο Directors Lab (εργαστήρι σκηνοθεσίας) του Lincoln Center της Ν. Υόρκης το 2011.

Οι πιο πρόσφατες σκηνοθετικές του δουλειές (επιλεκτικά) είναι: «ΓΥΝΑΙΚΑ ΒΟΜΒΑ» της Ivana Sajko (Haus der Sinne, Βερολίνο, Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας –Β' Σκηνή, Αθήνα 2017), «Το τέλος του έρωτα» του Pascal Rambert (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Φεστιβάλ Γαλλικού Θεάτρου, Αθήνα 2015), «Περί Ζώων» της Ελφρίντε Γέλινεκ (Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ – Κάρολος Κουν, Αθήνα 2012), «Ένα Ονειρόδραμα» του Στρίντμπεργκ (Directors Lab 2011, Lincoln Centre, New York), «Dantons Tod» / Ο Θάνατος του Δαντόν του Georg Büchner (Θέατρο BAT, 2011, Βερολίνο, Γερμανία), «CRAVE» [ΔΙΨΑ] της Sarah Kane (Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ – Κάρολος Κουν, Αθήνα 2010).

Έχει μεταφράσει πολλούς σύγχρονους θεατρικούς συγγραφείς (Σάρα Κέιν, Μάρτιν Κρίμπ, Έντουαρντ Άλμπυ, Ελφρίντε Γέλινεκ, Πέτερ Χάντκε, Χάινερ Μίλλερ, Αλεξάντρα Μπαντέα, Σάαρα Τούρουνεν κ.ά.).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/07/2018

Ενημέρωση για αιτήσεις εισαγωγικών εξετάσεων 2018-19

Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ΑΡΧΗ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους σπουδαστές, για το νέο ακαδημαικό έτος 2018-19, ότι οι αιτήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις γίνονται μέσω της ιστοσελίδας μας: www.arhi.gr ή απλα μέσω email arhi@hol.gr και arhi.karra@gmail.com με τα στοιχεία σας ονοματεπώνυμο και τηλ επικοινωνίας.Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει επίσης και στην γραμματεία της σχολής μέχρι τέλη Ιουλίου και από αρχές Σεπτεμβρίου.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω email για τις καταληκτικές ημερομηνίες των εισαγωγικών εξετάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες -12:00-17:00-καθημερινά εκτός Σαββάτου.

Τηλ επικοινωνία : 2108810496

e-mail:arhi@hol.gr

Μιχαήλ Βόδα 13

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/07/2018